სამუშაო პაკეტები

WP1: საუკეთესო პრაქტიკის შესწავლა და SWOT ანალიზი

წამყვანი ორგანიზაცია ISEC
ამოცანები: SWOT მეთოდოლოგია, ინფორმაციული სასწავლო ვიზიტები, რეკომენდაციების გაცემა გარემოს დაცვის სფეროში არსებული სამაგისტრო პროგრამების განვითარებასა და შესრულებისათვის
მონაწილე ორგანიზაცია(ები): კონსორციუმის ყველა წევრი


WP2: სამუშაო გეგმის შემუშავება

წამყვანი ორგანიზაცია: UL
ამოცანები: სასწავლო გეგმის დიზაინის რეფორმა, სასწავლო გეგმის დოკუმენტაციის შექმნა, მზადება აკრედიტაციისათვის
მონაწილე ორგანიზაცია(ები): კონსორციუმის ყველა წევრი


WP3: ინოვაციური სწავლა/სწავლება/ კვლევის გარემო


წამყვანი ორგანიზაცია: UG
ამოცანები: უნივერსიტეტის-ინდუსტრიის-საზოგადოებრივი კავშირები; საზაფხულო სკოლის დიზაინი; ტექნიკური შესაძლებლობების შექმნა( ERLEP-ის ჩათვლით)
მონაწილე ორგანიზაცია(ები): კონსორციუმის ყველა წევრი


WP4: საცდელი შეფასება

წამყვანი ორგანიზაცია: UL, MLUH
ამოცანები: შეფასების დიზაინი; საცდელი შეფასება; საზაფხულო სკოლები
მონაწილე ორგანიზაცია(ები): კონსორციუმის ყველა წევრი


WP5: ხარისხის კონტროლის ზომები

წამყვანი ორგანიზაცია: UL, MLUH
ამოცანები: შეფასების დიზაინი; საცდელი შეფასება; საზაფხულო სკოლები
მონაწილე ორგანიზაცია(ები): კონსორციუმის ყველა წევრი


WP6: ცნობადობის გაზრდა, უპირატესობა და მდგრადობა

წამყვანი ორგანიზაცია: CENS, GRENA
ამოცანები: გავრცელების სემინარი, სამიზნე საზოგადოების მოზიდვა; დასკვნითი კონფერენცია.
ამოცანები: გავრცელების გეგმა; ვებ-გვერდის შექმნა და ტექნიკური მომსახურება; სტიმულირების მასალების შექმნა, გავრცელების სემინარი, სამიზნე საზოგადოების მოზიდვა; დასკვნითი კონფერენცია.
მონაწილე ორგანიზაცია(ები): კონსორციუმის ყველა წევრი


WP7: პროექტის კოორდინაცია და მართვა

წამყვანი ორგანიზაცია: UNITUS
ამოცანები: პროექტის მართვის ონლაინ პლატფორმა; ყოველდღიური კოორდინაცია და სამუშაოს მართვა; ფინანსური მართვა და მონიტორინგი; საკოორდინაციო შეხვედრების ორგანიზება
მონაწილე ორგანიზაცია(ები): კონსორციუმის ყველა წევრი