შედეგები

პროექტ “MENVIPRO”-მ მიაღწია პრაქტიკულ შედეგებს და შემუშავდა პროექტის აქტივობებთან დაკავშირებული ოფიციალური დოკუმენტები. 

D1.1 SWOT მეთოდოლოგია - საქართველო, სომხეთი

D2.1 სასწავლო გეგმის ცვლილების დიზაინი

D3.2 საზაფხულო სკოლის დიზაინი

D3.3 ტექნიკური შესაძლებლობების შექმნა (ERLEP)

D4.1 შეფასების სისტემის დიზაინი

D5.1 ხარისხის კონტროლის სტრუქტურა

D6.1 გავრცელების გეგმა

D7.1 პროექტის მართვის ონლაინ პლატფორმა